Live Life Dezine

Architecture & Design Magazine in Myanmar

Architecture (၀ါ) ဗိသုကာပညာရပ္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေၾကာင္းက်ဳိးႀကီးငယ္မ်ားကို ေ၀ဖန္ေထာက္႐ႈျခင္း …

ကြၽန္ေတာ္လက္တြန္႔တဲ့ေခါင္းစဥ္တစ္ခု။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အထိန္းအကြပ္ပဲ့ ကိုင္လက္တစ္စုံ။
ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ Architect မဟုတ္၊ Architecture ပညာရပ္ကို ေလ့လာသင္ၾကားခဲ့သူမဟုတ္ေလေတာ့ “ေဘးထိုင္ဘုေျပာ” တစ္ေယာက္ျဖစ္မွာကိုလည္း စိုးရိမ္မိသည္။ ဒါေပသိ ျမင္ရတာေတြမ်ား၊ သိတာေတြ မ်ားလာေတာ့ ရင္ႏွင့္အမွ်ေပါ့။
ေ၀ဖန္ေရးစာေပဆိုသည္က တာ၀န္ႀကီးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ဖဲႀကိဳးျဖတ္လမ္းဖြင့္ေပး႐ုံသာသာ နိဒါန္းမွ်ပ်ိဳး ႏိုင္မည္။ ကြၽန္ေတာ္ဖြင့္ေသာလမ္း သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းေစခ်င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ ေခါင္းစဥ္ ကြၽန္ေတာ္ေရးသားမည့္အေၾကာင္းအရာက “ Architecture ေ၀ဖန္ေရးအတြက္ နိဒါန္း” စာကိုယ္မဟုတ္ေသး။
ေျပာမည့္သာေျပာရမွာ၊ ေျပာရမည့္အေၾကာင္းအရာေတြက ေ၀ဖန္ေရးစည္းေဘာင္၀င္ေအာင္ အားမေကာင္းလွ။ အစည္းအ႐ုံး (AMA) ကို ေ၀ဖန္ေထာက္႐ႈမလား၊ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးေတြ ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စားၿပီး မ်ဳိးဆက္သစ္တို႔ တိုး တက္ေရး၊ ပညာရပ္တိုးတက္ေရး၊ ပညာရပ္သိကၡာ၊ အသင္းအဖြဲ႕ရပ္တည္မႈစသည္တို႔အတြက္ ဆရာစိတ္၊ သမားစိတ္ အျပည့္ စိတ္ရႈပ္ခံအားကုန္႐ုန္းေနသူမ်ား။ AMA ၏ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ ပညာရပ္သိကၡာျမင့္တက္လာသလို၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အသိ အမွတ္ျပဳေကာ္မတီတစ္ရပ္ MAC အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ၀ါသနာပါလို႔ မေကာင္းေျပာခ်င္လွ်င္ လက္ညိဳးထိုးစရာ ေသးေသးမႊားမႊားေလးေတြရွိေပမယ့္ သမာသမတ္က်က် ေ၀ဖန္ေထာက္႐ႈျပရလွ်င္ အျပစ္ေျပာစရာထက္ ခ်ီးမြမ္းစရာမ်ား ေနမည္။ ေ၀ဖန္ေရးစာဆိုၿပီး ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ခ်ီးမြမ္းစာေရးသည္ဟုပင္ ေထာပနာျပဳခံရႏိုင္သည္။
Architect အငယ္မ်ားကို အေျခခံေတြမေၾကညက္ခဲ့ေလသေလာဟု ဆန္းစစ္မႈျပဳလွ်င္လည္း မည္ကာမတၱ De-sign Studio ၊ ေက်ာင္းသားဆရာအခ်ဳိး၊ တက္သုတ္႐ိုက္ Jury စစ္ေဆးမႈစသည္ျဖင့္ ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာျမန္မာႏိုင္ငံတကၠသိုလ္ ပညာေရးစနစ္အေၾကာင္း ဓာတ္ျပားေဟာင္းသာ ျပန္ဖြင့္ရမည္။ (ရည္ၫႊန္း။ Live Life Dezine Issue 9, “ေမွ်ာ္မွန္းမိ တဲ့ဗိသုကာပညာေရး” ေဒါက္တာပြင့္)
အႀကီးတန္း Architect တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားကို ေဒါက္တာလြင္ေအာင္ေျပာသည့္ FACE FATE PHCTS (ေဘးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။) (ရည္ၫႊန္း။ Live Life Dezine Issue 9, “ပညာရပ္ေ၀ဘန္ေရးဗိသုကာ ေပၚ ထြက္လာေပဖို႔ ေဒါက္တာလြင္ေအာင္) လက္ရာမ်ားကို ေ၀ဖန္ႏိုင္သည့္အေျခခံမူ (၁၄) ခ်က္ျဖင့္ ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္မႈျပဳ ခ်င္လွ်င္ ေဆြးေႏြးပြဲအခင္းအက်င္းမူေဘာင္မ်ား အလ်င္ခ်မွတ္ရမည္။ မူေဘာင္လြတ္ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲေ၀ဖန္ခ်က္

မ်ားကိုဖယ္ရွားၿပီး လူထုေဆြးေႏြးပြဲ အသြင္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ ပညာရပ္အဆင့္၊ ပုဂၢလိကအဆင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ေဆြးေႏြး ပြဲအခင္းအက်င္း မူေဘာင္မ်ားဦးစြာထားရွိမွ ပညာရပ္ဗိသုကာေ၀ဖန္ေရး ပီျပင္လာေပမည္။

သို႔ပါေသာ္လည္း တစ္ေနရာရာကတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔စၾကရမည္။ မရွိတာကိုတမ္းတ၍ ရပ္ေန၍မရ။ ရွိတာကိုစိုးရြံ႕ ၍ တန္႔ေန၍ မရ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြင္း၊ ကိုယ့္ဒူးကိုယ္ခြၽန္ ဗိသုကာမ်ားရွိသည္။  ဆႏၵျပလိုက္၊ ေက်ာင္းတက္လိုက္ျဖင့္ RIT, YIT, YTU ေခတ္သုံးေခတ္ကူးၿပီး ဘြဲ႕ရခဲ့သူ Architect မ်ားရွိသည္။

အစမ္းသပ္ခံပညာေရးစနစ္ျဖင့္ ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားရွိသလို ေဇာ္ကန္႔လန္႔ Architect မ်ား လည္းရွိသည္။

ဒီဇိုင္းခကို တစ္ျပားမွမေပးလိုေသာအိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားရွိသလို ေပါေပါပဲပဲ ဒီဇိုင္းချဖင့္ အထပ္ျမင့္ေဆာက္လိုသူ De-veloper မ်ားလည္းရွိသည္။ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ Building Code ကို အမွီျပဳေနရဆဲလဲျဖစ္သည္။

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနတို႔အၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား အတည္ျပဳေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

သူတို႔ႏွစ္ခုၾကားထဲက ႀကီးထြားလာေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနလည္းရွိေသးသည္။

အစိုးရအသစ္လည္းရွိသည္။ မူအေဟာင္း လူအေဟာင္းေတြလည္းရွိေသးသည္ .....သည္ .....သည္။

ဘယ္သူပင္ရွိရွိ၊ ဘယ္အရာပင္ရွိရွိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကေတာ့ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ရမည္။ ဤလူ ဤအရာမ်ား ျဖင့္ပင္ ၿမိဳ႕ျပကို တည္ေဆာက္ရမည္။ ေက်းလက္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရမည္။ ဘုန္းႀကီးပ်ံပြဲပန္းရထားဒီဇိုင္းမၿပီးေသး၍ ဘုန္းႀကီးပ်ံ ပြဲေနာက္မွလုပ္မည္ဟု ေရႊ႕၍ မရ။ ေလာကႀကီးသည္ တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့တတ္သည္။ အေျခအေနမ်ား အဆင္သင့္ေသး၍ ခြင့္လႊတ္လမ့္မည္ဟုေတြး၍မရ။ ေက်ာင္းမွာမသင္ေပးလိုက္လို႔ Elevator Pit ေမ့ခဲ့သည္ဟု ငိုခ်င္းခ်ျပ၍မရ။ အာခီပဲအခ်ိန္ မမွီ၊ Deadline ေက်ာ္မွာေပါ့ဟု ၿပဳံးၿဖီးၿဖီးလုပ္ျပ၍မရ။ (ခပ္တည္တည္ျဖင့္ ျပန္ေဟာက္တတ္လွ်င္ေတာ့ တစ္မ်ိဳးေပါ့။) Architect တို႔၏အမူအက်င့္တို႔ကို ေ၀ဖန္ၾကလိမ့္မည္။ ဗိသုကာလက္ရာဒီဇိုင္းတို႔ကို ေပတံမ်ိဳးစုံျဖင့္တုိင္း တာၾကလိမ့္မည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရြးခ်ယ္ရမည္က မည္သည့္ေပတံ၊ မည္သည့္မူေဘာင္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေ၀ဖန္ၾကမည္လဲဟု ေရြးခ်ယ္ၾကရမည္။

မူေဘာင္အကြပ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ခ်င္လွ်င္ေတာ့ MAC ကို အားကိုးရမည္။ MAC မွ စည္းကမ္းမူေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္ေပးလိမ့္မည္။ ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္မႈ၊ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈတို႔ျဖင့္ စနစ္တက် ေ၀ဖန္ေထာက္႐ႈႏိုင္ လိမ့္မည္။

ထိုကာလမတိုင္ခင္ လူတိုင္းက မိမိရွိသည့္ေပတံျဖင့္ ထုတ္တိုင္းကာ ျမန္မာဗိသုကာ Architect ဆိုတာ ဘယ္လိုဟု ဆန္းစစ္ၾကလိမ့္မည္။

 

- အိမ္ရွင္ရဲ႕ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္မႈကိုမၾကည့္၊ ငါ့ ဒီဇိုင္း ငါ့လက္ရာဆိုၿပီး ငါတေကာ ေကာတတ္သူမ်ားလား

အိမ္ရွင္အတြက္ အခ်ိန္၊ ေငြေၾကး၊ ဘ၀ကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာမွ်မွ် တည္ေဆာက္ေပးသူမ်ားလား

 

- မနက္ျဖန္ၿပီးမယ္၊ ေနာက္တစ္ပတ္ၿပီးမယ္.. ေနာက္ဆုံး “ဒီဇုိင္းဆိုတာ ညႇစ္တိုင္းမထြက္လို႔ ၿပီးခ်င္တဲ့အခ်ိန္ၿပီးမယ္” ဆိုတဲ့ အခ်ိန္ မေလးစားသူေတြလား

ကတိတစ္ခုအတြက္၊ တာ၀န္တစ္ခုအတြက္ ဆိုခဲေစ ၿမဲေစလူစားေတြလား

 

- သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား ကိုမလိုက္နာဘဲ Developer စိတ္တုိင္းက် ၿမိဳ႕အတြက္ ဒုကၡ၊ ေနသူ ဒုကၡ၊ ရပ္ကြက္ ဒုကၡ ေတြကို ဖန္တီးေနသူမ်ားလား

ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳပညာအတြက္ ပညာမာန ရဲရင့္ၾကသူ ေတြလား

 

- ျမန္မာျပည္ရဲ႕အခ်က္ခ်ာေနရာေတြမွာ ႏိုင္ငံျခားက နယ္ခ်ဲ႕မႈဆန္ဆန္ သူ႔လူ သူ႔ေငြျဖင့္ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ခြင့္ ရေအာင္ပိုက္ ဆံယူ Counterpart လက္မွတ္ေရာင္းစားေနသူမ်ားလား

လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္မသြားေအာင္ Counterpart ယူ၊ စစ္ေဆး ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ကာကြယ္ေပးသူ ပညာရွင္မ်ားလား

 

- ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းေရာင္းခ်သူမ်ားကို ေကာ္မရွင္ေတာင္း ပစၥည္းကူေရာင္းေပးသူမ်ားလား

ငါတို႔ျမန္မာ Architect ေတြ သိကၡာေရႊေပးလို႔ေတာင္မရဆိုၿပီး သီလသမာဓိႀကီးသူမ်ားလား စသည္...စသည္ျဖင့္ သန္ရာသန္ရာ ေပတံမ်ားျဖင့္တိုးၾကလိမ့္မည္။

 

ျမန္မာ Architect ဗိသုကာတို႔ႀကီးငယ္ရြယ္လတ္မေရြး သတိရွိၾကကုန္။ စည္းလုံးၾကကုန္။ ႐ိုင္းပင္းၾကကုန္။ အေတြ႕အႀကံဳဖလွယ္ေရး။ ပညာရပ္ဂုဏ္သိကၡာျမႇင့္တင္ေရး၊ ပညာရပ္တိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ လူႀကီးမ်ားမွလည္း စီစဥ္၊ လူငယ္မ်ားမွလည္းလိုက္နာ၊ လူလတ္မ်ားမွလည္း ပူးေပါင္းေစခ်င္သည္။ မူေဘာင္လြတ္ေ၀ဖန္ေရးမ်ား၊ မဆိုင္ေသာေပ တံျဖင့္ အတုိင္းခံရမႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္၍ ပညာရပ္ေ၀ဖန္ေရးဗိသုကာေပၚထြက္လာႏိုင္ဖို႔ သူမ်ားေတြေပတံမထုတ္ခင္ ကိုယ့္ ေပတံကို အဆင္သင့္လုပ္ထားမွရမည္။ Architect ဗိသုကာ အခ်င္းခ်င္း ႐ိုင္းပင္းစြာေ၀ဖန္ေထာက္႐ႈမႈမျပဳလွ်င္ ကိုယ့္ အားနည္းမႈ ကိုယ္မျမင္၊ သူ႔အားနည္းမႈသူမသိ ကိုယ့္ဆန္သူတစ္ပါးလာဖြပ္မွ ၀ါးလုံးရွည္ျဖင့္ အရမ္းခံရႏိုင္သည္။ ကိုယ့္ဆန္ ကိုယ္ဖြပ္မွ အခြံသာသာကြၽတ္မည္။ တစ္ပါးသူ အရမ္းကာ ေရာဖြပ္တာခံရလွ်င္ ဆန္ကြဲျဖစ္မည္။

ဤသည္ကား ကြၽန္ေတာ္ျမင္သည့္Architecture ေ၀ဖန္ေရးအတြက္နိဒါန္း                

 

ေလးစားစြာျဖင့္

အယ္ဒီတာ